Team Sportia

Fakta och Historia

  • IKHP
  • Skidanläggning
  • Fakta och Historia
Det var ibörjan 90-talet som vårt konstsnöprojekt startade. Under slutet av 80-talet byggdes en bro över Smedtorpsgatan och en tunnel under Norra Klevaliden. Det för att minska risker med kollisioner mm. Och samtidigt som detta byggdes startades avancerade planer i Lennart Grenegårds (ordförande i skidsektion 1986-2002) huvud på en ny stor utbyggnadssatsning. Det gällde konstsnöanläggning för såväl längd- som utförsåkning, eftersom de allt mildare vintrarna äventyrade hela vår skidsportsverksamhet. Det framstod allt tydligare, att "räddningen" låg i konstsnö.

För att kunna producera konstsnö krävs förutom kyla också vatten. Vattnet bör hålla en temperatur så nära fryspunkten som möjligt och dessutom inte vara avgiftsbelagt, alltså hämtat dirket ur en sjö eller annat naturligt vattenmagasin. Då vi saknade ett sådant, återstod bara att själva skapa ett så nära IKHP-stugan som möjligt.

Den obotlige optimisten och idégivaren Lennart Grenegård lyckades övertyga styrelsen i IKHP om projektets nödvändighet. När ingående markundersökningar vad gäller vattentillströmning mm gjorts, tekniska förutsättningar, berörda myndigheters inställning och eknomiska förutsättningar klarlagts, överlämnade den tillsatta arbetsgruppen, som inledningvis bestod av Lennart Grenegård, Kurt Karlsson, Staffan Dittmer, Gustav Renberg, Urban Lindqvist, Dane Glantz och Elis Tällberg med Göran Öhlund och Gert Karlsson som adjungerade, planerna till IKHP´s styrelse. Styrelsen godkände fortsatt arbete på projektet i september 1991.

Det skulle dock ta över ett år till innan Leif Renberg, som utsetts till entreprenör för grävningsarbetena, kunde sätta grävskopan i åkerjorden på Smedtorps mader och påbörja tillskapandet av ett vattenmagasin med en beräknad storlek av ca 12000-14000 kubikmeter. I projektet ingick också byggandet av pumphus med erfoderlig utrustning, tekniska lösningar och materiel för tillverkning av konstsnö för såväl längdskidåkning som alpin verksamhet. Redan vid inledningen av detta projekt, klubbens hittills största pekade de preliminära kostnadsberäkningarna på att det gällde en investering på närmare 800 000 kr (1992 års penningvärde).

Under grävningarna påträffades i lerlagret på ca 1,5 meters djup ett älghorn, som efter ålderanalys visade sig vara ca 10 000 år gammalt. Hornet förvaras på Länsmuseét i Jönköping. Detta fynd fällde avgörandet vid valet av namn på vattenmagasinet, som döptes till Älgagölen. Konstsnöprojektet, som tillstyrks av Länsstyrelsen efter remissvar med tillstyrkan från såvä Jönköpings kommun som Huskvarnabygdens Naturskyddsförening, skulle visa sig bli ett minst sagt jobbigt projekt för Hakarpspojkarna. De närboende grannarna ställde sig redan från inledningen helt negativa och krävde bl a i klagoskrift att projektet skulle stoppas.

Turerna blev många under resans gång inte minst med kommunens miljökontor, som hade synpunkter och krav betr ljudnivå vid framställning som kunde godkännas. Snöproduktionen skulle t ex endast ske under dagtid! Det hela mynnade så småningom ut i att klubben fick investera ett antal hundratusen kronor extra bl a en ny typ av snökanoner och elkompressor. Efter att dessa testats under två vintrar, kunde så småningom en överenskommelse träffas med grannar och miljönämnden i maj 2001.

Äntligen skapades arbetsro för våra ideelt arbetande entusiaster. Då hade sex år gått sedan konstsnöanläggningen invigdes av Svenska Skidförbundets generalsekretare Johan Sagner 30 januari 1994. Betydelsen av konstnsöanläggningen för skidsportens utövande på våra breddgrader har tydligt bekräftats under de gångna åren. Inte minst vid vårt arrangemang av JSM-vintern 2003, som kunde genomföras tack vare konstnöbeläggning av hela banan. Tillkomsten av vattenmagasinet har också resulterat i en fin vattenspegel, Älgagölen, som inneburit ett lyft för landskapet och berikat växt- och djurliv.

Texten tagen ur IK Hakarpspojkarnas 75 års bok 2004.
Boken är en minnesskrift mellan 1979-2004.
De första 50 åren återfinns i en skrift, som gavs ut 1979.

Vill du köpa någon av minnesskrifterna? Kontakta IKHP-kansliet, 036-133054.

Copyright © 2011 IK Hakarpspojkarna • Norra Klevaliden • 561 93 Huskvarna
Tel: 036-13 30 54 • Bankgiro: 920-2987 • Swish-nummer: 1233930344 • E-post: kansliikhp.se

Medlemsinloggning | Webbplatsen använder cookies